PHP循环语句while和do-while

 
while 循环是 PHP 中最简单的循环类型。while 语句的含意很简单,只要 while 表达式的值为 TRUE 就重复执行嵌套中的循环语句。表达式的值在每次开始循环时检查,所以即使这个值在循环语句中改变了,语句也不会停止执行,直到本次循环结束。
 
while循环
 
$i = 1;
while ($i <= 10) {
 echo $i++;
}
 
do-while循环
 
do-while 和 while 循环非常相似,区别在于每次先执行语句在判断表达式条件。
 
$i = 0;
do {
 echo $i;
} while ($i > 0);
 

  • 我的微信
  • 这是我的微信扫一扫
  • weinxin
  • 我的微信公众号
  • 我的微信公众号扫一扫
  • weinxin
avatar